ריפוי בשיטת וורטקס


ריפוי בשיטת וורטקס ריפוי בשיטת וורטקס / מאת טרי אנדרוס

ריק וויינמן, מחבר הספרים Your Hand Can Heal ו – Braking The Illusion , עסק בלימודותרגול שלהילינג במשך 15 שנה עדאשר "נתקל" באנרגיית הוורטקסבשנת 1994.

"בזמן שטיהרתיבית", הואמשחזר, "גיליתי שביכולתילמשוך אנרגיהמן היקוםאל תוךהבית. באחדהימים בהםעשיתי זאתשמעתי קולמדבר אליוהוא סיפרלי עלהקשר הקדוםשלי עםאנרגיה זומחיי הקודמים".

וויינמן מתאראת הוורטקסכאומנות ריפויעוצמתית ביותרשמקורה בשושלתהמרלין. "מקורהשם וורטקסהוא במבנהאנרגטי בצורתוורטקס (מערבולת)המגשר ביןעולמנו הפיסילבין ממדההילינג שלמרלין" – וויינמן מסבירשהמטפל לאמשתמש רקבאנרגיית ההילינגהעצומה אלאגם במודעותהגדולה שלממד זההמורכב משבעישויות ריפויאלוהיות, מהשמאפשר לוורטקסהילינגלהגיע לרבדיםעמוקים ביותרשל ריפויפיסי ורגשיואף לסייעבשחרור נושאיםקארמתים עמוקים, באמצעות הטרנספורמציההמגיעה עםהאור והמודעותהאלוהית.

במהלך ביקוריבאריזונה צפיתיבריק וויינמןמדגים אתאנרגיית הוורטקס. "ע"ישימוש באנרגיהזו", הסביר, "אני עומדליצור בחדרריח שליער אורנים". עמדנו במטבחשל ריקאשר בינתייםעצם אתעיניו ונשםעמוקות. מידנוצרה סביבנותחושה שליער – יכולתי להריחאת הניחוחשל מחטיהאורן ולחושאת האווירהקריר שלהיער. (כלאותה עתהיה החלוןסגור…).

וויינמן החללעבוד עםהוורטקס כדילרפא אנשיםבמצבי בריאותקשים כמולוקמיה, צהבתותסמונת העייפותהכרונית. הואמתאר אחדמן המקרים: " אחד האנשיםבהם טיפלתיסבל מצהבתבמשך 10 שנים.שמתי אותובממד ההילינגלמשך לאיותר מחמשדקות… יוםלמחרת הגיעהחברתו וסיפרהכי חלשינוי פתאומי… לראשונה מזה 10 שנים היהבן זוגהאנרגטי ונעים, היה זהכאילו הוצאהנשמתו הישנהוהכנסה נשמהחדשה".

וורטקסהילינג נלמדבאמצעות הטבעהאנרגטית. עבורהסדנא יוצרוויינמן שדהאנרגטי עוצמתיהנשאר 24 שעותביממה לאורךחמשת ימיההכשרה. התלמידים זוכיםלגדילה אנרגטיתבתוך השדהובו בזמןלומדים להשתמשבאנרגיית הוורטקס. בכיתות המתקדמותמוצעות טכניקותנוספות.

וויינמן מדגיםאת עוצמתושל הוורטקסבאמצעות כלינגינה. כאשרמניחים אתהכלי בממדההילינג הצלילמשתפר בצורהמשמעותית, "ומכאןניתן לשעראת השפעתהוורטקס עלגוף האדםועל המערכתהאנרגטית…" אומרוויינמן. בסדנאות מקבליםהמשתתפים בהטבעהאת גלגלהוורטקס המוטבעאל מערכתהעצבים, המערכת האנרגטיתוהמודעות, ומקשראותם אלהאנרגיה. "בתהליך זה", מסביר וויינמן, "נכנסת המערכתהאנרגטית שלהתלמיד להאצתאור אינטנסיביתהמגדילה אתקיבולת האור. בסיום ההכשרהלכל המשתתפיםכמות אורגדולה יותרבמערכת שלהםוהאצת האורהנה קבועה". השדה האנרגטיהקיים בהכשרותהוורטקס מקדםריפוי עצמיפיסי ורגשי. וויינמן מבטיחשכל משתתפיהסדנא יאבדוכמה "קשריםקארמתים" – קשרים הנמצאיםעל עמודהשדרה ומייצגיםנושאים קארמתיים. רוב המשתתפיםחשים בקשריםהקארמתים כאשרהם משתחרריםויוצאים מןהמערכת. מחוויתי אספרשכאשר איבדתיקשר קארמתיאחד חשתיבשינוי - ראיתיכיצד עדייןקיים בידפוס מסויםאך הרגשהקשור אליוומזין אותונעלם. דברזה עזרלי לסייםאת דפוסההתנהגות עצמו. במהלך הסדנאותלמדנו כיצדלתעל אתאנרגיית הוורטקסואת האנרגיהשל מאומה, המימד האלוהי. תרגלנו טיפוליםהדדיים ועצמיים. למדנו גםכמה "קסמים"פשוטים, כמוכיצד להכניסאת אנרגייתהוורטקס לבקבוקולמסור אתהבקבוק למישהוכדי שיטהרחלל.

חברתי שלמדהגם היאאת הסדנא, השתמשה באנרגיהכדי לטהראת המטבחלאחר ששרפהארוחה בתנור. כאשר הגעתילחדר כמהדקות מאוחריותר, הבחנתי שאיןזכר לריחלמרות האוכלהשרוף שבתנור. לאחר ההכשרההראשונה התחלתילטפל בחבריםובבני משפחהונוכחתי בהשפעתוהגדולה שלהוורטקס: הצלחתי להקלעל כאבהעצמות שלאמי אשרחזרה לכוחה. זיהום עקשניבעין שלחבר עברבן לילה. חבר אחרזכה להקלהמסבל שלכאב כתוצאהמזיהום באוזן.

וורטקסהילינג מרפאאנשים, בע"ח ואתכדור הארץ. בכיתות המתקדמותמלמד ריקכיצד לעבודעם האדמה. "מאחר ומבנההוורטקס הואבין-ממדי, הוורטקס הואכלי טבעילריפוי האדמהולהעברת האורוהסיוע האלוהיהזמינים לנוכיום אלהמודעות האנושית", אומר וויינמן. וויינמן מוסיףשבהכשרות הוורטקסהמתקדמות לומדיםהמטפלים טכניקותהמאפשרות להםלהשתתף בצורהפעילה בתהליךההאצה, ע"י פתיחתמרחבי וורטקסמעל עריםוישובים ופתיחתמשפכים אנרגטייםהמעבירים אתהעזרה האלוהיתאל הממדהפיסי.

וויינמן מספרשהוורטקס החלבאווטאר שחיבהודו לפניכ – 5600 שנה.לאחר מותובנה האווטאראת ממדההילנג האלוהיומיזג אתמודעותו אתו. אווטאר זהמיצג אתהאספקט האלוהישל טרנספורמציהבאמצעות קסםוכינויו מרלין. בשנת 756 לפנה"ס, נגלהמרלין לאדםאנגלי אשרהפך למרליןהאנושי הראשוןוהעביר הלאהאת שנגלהלו כדרךלריפוי והארה. וויינמן אומרשהוורטקס קםלתחייה בדיוקבתקופה המתאימהבמטרה לקדםאת תהליךשינוי התדרשל כדורהארץ, בשלהיותו כליבין-ממדיהמאפשר לאנרגיהלהיכנס לממדהפיסי ולהביאאת השינוי.

הכותבת הנהסופרת והילריתהחיה באורגון, ארה"ב. רחלי גנון – טיפולי וורטקס הילינג מתקדמים - מטפלת מוסמכת מאז 1994


פרסומים נבחרים
פרסומים אחרונים